Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Blaisse, statutair gevestigd te Amsterdam in het Olympisch Station 38, 1076 DE te Amsterdam, omgaat met persoonsgegevens.

Blaisse fungeert als verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene  verordening gegevensbescherming (AVG) en relevante AVG-uitvoeringswetten en de bepalingen van andere toepasselijke wetten, voorschriften en regels.

 

Uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen omvatten:

 • Basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, titel, baan, status, bedrijf waar u voor werkt;
 • Contact gegevens, zoals uw emailadres, postcode en telefoonnummer;
 • Persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor het verwerken van facturen;
 • Persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor wettelijke nalevingsdoeleinden;
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor sollicitatiedoeleinden, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie zijn opgenomen;
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in de loop van het verlenen van diensten;
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
 • Alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u die u ons verstrekt.

 

We verkrijgen persoonsgegevens in de volgende situatie:

 • Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt;
 • Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief);
 • Wanneer u een overeenkomst met ons sluit;
 • Wanneer we onze technologische hulpmiddelen en diensten controleren, inclusief bezoeken van onze website en de e-mails die naar en van het kantoor van Blaisse worden verzonden;
 • Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen van andere bronnen, zoals plaatselijke advocaten, tegenpartijen, het handelsregister, het kadaster, commerciële databases of door openbare bronnen te gebruiken.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Blaisse kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze juridische diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • Om onze relatie met u te beheren;
 • Om met u te communiceren over onze diensten;
 • Om uw sollicitatie af te handelen;
 • Om onze bedrijfsprocessen en systemen te monitoren en analyseren;
 • Om onze website te verbeteren door het genereren van statistieken over het gebruik van de website;
 • Om verzoeken, vragen of klachten van u te verwerken en hierop te reageren;
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en / of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • Ten gunste van marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten.

 

We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een contract;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Legitiem belang;
 • Uw toestemming.

 

Bewaartermijn

Blaisse zal uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze Privacyverklaring worden genoemd of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

 

Delen van uw persoonlijke gegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die we leveren, zoals tegenpartijen, lokale adviseurs, rechtbanken, regelgevende instanties en overheidsinstellingen;
 • Derden waarmee we ons bezighouden, zoals toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Externe leveranciers in verband met verwerkingen van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, zoals IT-providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers die aan ons bepaalde ondersteunende services bieden.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan de bovengenoemde derde partijen voor de doeleinden en om de juridische redenen die in deze Privacyverklaring worden vermeld.

Elke overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU / EER wordt gedaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Blaisse heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettelijke verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met info@blaisse.nu.

 

Uw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming en andere toepasselijke wetten voorzien in bepaalde rechten voor betrokkenen onder de daarin vermelde voorwaarden. U, als gegevenssubject, heeft specifiek de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • Recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
 • Recht om bezwaar te maken of om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegeven plaatsvindt op basis van uw toestemming.

 

Cookies

Blaisse maakt geen gebruik van Cookies op de website.

 

Contact

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens neem dan contact met ons op via info@blaisse.nu.

Deze privacyverklaring is van toepassing met ingang van mei 2018.