Algemene Voorwaarden

  1. Blaisse is een maatschap die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. De maten van Blaisse zijn besloten vennootschappen. Blaisse schakelt personen in bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Blaisse gegeven opdrachten en op alle door Blaisse verrichte werkzaamheden.
  2. Alle opdrachten van cliënten zijn uitsluitend aan Blaisse gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (persoon van de opdrachtnemer) en van artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) is uitgesloten. De maten van Blaisse, de (indirect) aandeelhouders van de maten, de bestuurders van de maten, alsmede al degenen die voor of ten behoeve van Blaisse, al dan niet in dienstbetrekking werkzaam, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Niet alleen Blaisse, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
  3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekkingen als bedoeld in deze voorwaarden.
  4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen niet op de werkzaamheden van Blaisse vertrouwen en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
  5. Blaisse is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en een derde gelden of die door de derde worden bedongen ten behoeve van haar opdrachtgevers te aanvaarden. Blaisse zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
  6. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie.
  7. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot driemaal het aan Blaisse in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium (exclusief BTW), tot een maximum van EUR 1.000.000. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Blaisse. Blaisse is nooit aansprakelijk voor fouten gemaakt door – al dan niet door Blaisse ingeschakelde – derden.
  8. Iedere rechtsbetrekking tussen Blaisse en haar opdrachtgevers is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  9. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.